O SDP-u

Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP) je politička stranka lijevog centra. Pridružena je članica Europske socijalističke stranke (PES).
Predsjednik SDP-a je Davor Bernardić.
SDP nastaje i razvija se na povijesnim temeljima hrvatske i europske socijalne demokracije, radničkog i seljačkog pokreta u Hrvatskoj na
antifašističkoj i demokratskoj borbi hrvatskog naroda za nacionalno i socijalno oslobođenje u doba II. svjetskog rata, pozitivnim temeljima
socijalnog razvitka iza II. svjetskog rata, reformističkom iskoraku Saveza Komunista Hrvatske prema višestranačkoj demokraciji koncem 80-tih, koji se izrazio utemeljenjem Socijaldemokratske partije Hrvatske – SDP, istodobnom pokretanju nove autentične socijaldemokracije s Socijaldemokratskom strankom Hrvatske – SDH i njenim ujedinjenjem s SDP, novim drustvenim pokretima socijalne i demokratske orijentacije, te općem europskom demokratskom pokretu za politički pluralizam. Napose, SDP nastaje i razvija se na obrani demokracije u Hrvatskoj i same Hrvatske u vrijeme Domovinskog rata te u svakodnevnoj borbi za ostvarivanje načela i vrijednosti socijalne demokracije.
SDP je moderna stranka koja na suvremen način daje alternativu socijalnim, ekonomskim, kulturnim i drugim izazovima, i istodobno ona je
stranka ukorijenjena u demokratskom biću hrvatskoga naroda i građana i njihovim povijesnim slobodarskim političkim i socijalnim pokretima.
SDP je po načinu političkoga rada i istupanja, te po metodama političke borbe demokratska građanska stranka, stranka privržena višestranačkoj parlamentarnoj demokraciji, i vladavini prava; po vrijednostima i sadržaju političkog djelovanja i zalaganja SDP je napose stranka rada i stvaralastva, stranka radništva i radno zavisnog stanovništva, te politička organizacija građana usmjerenih vrijednostima socijalne države i civilnog društva.